روایت حال ...


به نام خالق عالم ...
در اتاقم را باز میکنم ، کامپیوترم را روشن کرده و وارد صفحه مدیریت وبم میشوم.
و
مینویسم ، مینویسم از امروز ، از فردا ، از آینده ، از حال ، از احوال ، از انچه برایم رخ میدهد ...
و
نام این نوشته هایم را میگذارم "روایت حال" ...
و
پایان این روایت را نمیدانم ... ، میسپارم به دست خدا ...


فگار