تنفش احساس ...

حالم خوب است ، شاید کمتر روزی حالم خوب باشد...
دستم که به هر کاری میزنم ، یاد یاری سفر کرده می افتم... 
معشوق وار می نویسم برایت ، در ان صفحه ویژی دفتر خاطراتم...
دفترم را ورق میزنم ، تمام صفحات به تو اختصاص دارد و این صفحه را با این جمله به پایان می رسانم
"زندگی ام به تنفست بستگی دارد ای تمام افکارم"


فگار