خاطرات اصفهان ...
صبح بعد از نماز به سمت اصفهان حرکت کردیم و بعد از حدود سه ساعت رسیدیم.
 شهری زیبا که خیابان هایش زیبایی گل و درخت را به خود گرفته بود ، خیابان های سبز و سرسبز زیبایی شهر تاریخی اصفهان را دو چندان می کرد.
بعد از استراحت چند ساعتی در خانه یکی از فامیل هایمان به سمت میدان نقش جهان ، پدیده معماری جهان رفتیم و از تک تک چهار وجه ان بازدید کردیم ، عالی بود شاید هم بهتر از عالی ...
و
البته که بعد از ان به سی و سه پل رفتیم ، سی و سه پل خشک ان روز نشانه فقر اب بود ، اما امیدم این است سی و سه پل همیشه غرق در اب های زلال زاینده رود باشد .
فوق العاده بود و واقعا لذت بردیم و این سفر هم برای من زیبایی و لذت خودش را نشان داد ، در کنار دوستی با انسانهای خوب این شهر ... 

فگار