شهر من ...

مواظب خودت باش ، شاید در این دنیا دیگر عاشق و معشوق وجود نداشته باشد ...
این عشق هایی که من می بینم دروغ است ، خیلی ها با رفتن معشوقشان خوشحال می شوند...
مواظب باش ، شاید دیگر کسی مثل من تو را نخواهد ...

شهر من پُر شده از بیگانه
از همه بی خرادان ، دیوانه
مستی و عشق شده اینجا پوچ
و شده عشق در این بیگانه


فگار