صدای عشق...

صدای چک چک باران و آب های روی زمین گوشم را به تحسین وا میدارد...
 اب های روی زمین که تالاپ تولوپ می کند ...
کمی انطرف تر ، صدای قار قار کلاغ ها مرا مست تر می کند ، انگار خبری در راه است ...
گنجشک ها همه را معشوق وار ، مجنون می کنند ، با یک صدا ، جیک جیک...
و
تمام این صدا ها را خش خش برگ های خزان که در ماه زمستان باقی مانده اند ، کامل می کند ...
همه این صداها زیباست
اما
صدای تو که نباشد ، صدای دیگران را نمی شنوم ...


فگار