نتیجه تصویری برای غروب


به خانه برگشته ام ...

هوایم آن هوای دلتنگی است انگار دلم با غروب جمعه گره خورده ، هر روزم حکم غروب جمعه را دارد ، نمی دانم دلتنگ چه هستم ....

اگر در غروب از وجودم را رها کنم ، دلتنگی امانم نمی دهد ... ، باید وجودم را دور بزنم ...