دفترم را باز می کنم... cafe-webniaz.ir

انگار دلم حرف هایی برای گفتن دارد از همان حرف هایی که بدون مقدمه سرازیر می شوند و اشک قلم را در می آورند... اشکی که نمی دانی از شادی است یا غم...شاید هم از امید است... cafe-webniaz.ir

امید...قلم بدست می شوم و نام او را می نویسم چقدر نامت آرامش بخش است از بی همتا... cafe-webniaz.ir

محمدامین آقایی/aqaeiamin@