نتیجه تصویری برای غروب


به خانه برگشته ام ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/130.gif

هوایم آن هوای دلتنگی است انگار دلم با غروب جمعه گره خورده ، هر روزم حکم غروب جمعه را دارد ، نمی دانم دلتنگ چه هستم .... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/108.gif

اگر در غروب از وجودم را رها کنم ، دلتنگی امانم نمی دهد ... ، باید وجودم را دور بزنم ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/104.gif