تصویر مرتبط


همه چیز خوب است ، همه خوبند ، همه در حال جدید ، همه در وصف جهان ، همه جا آبادی است ، ان همه خاک و بیابان همه در هم شده اند ، این طرف برگ درختان همه باهم شده اند ، همه چیز عالی است .غیر از این تنهایی...http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/115.gif
که مرا پرت جهانم نکرد ...
スマホ の絵文字