نتیجه تصویری برای بهار پاییز


پاییز گذشت...

زمستان رفت...

ما ماندیم و یادشان ، یاد آن اتاق گرم و هوای سرد ، یاد باران ، یاد برف ، یاد چتر ، یاد آن نم نم باران و قدمهای قشنگ ، یاد افکار ، یاد دلتنگی ، یاد تنهایی ، گذشت ...

و ما ماندیم و بهاری که هیچ موقع بهار نشد ...