تصویر مرتبط


دلگیر می شوم...

هر دم ، هر لحظه ، هر نفس ، هر نگاه ، هر بهار...

و

بهار اغاز نابهاری است...

سبز شد ، شکوفه زد ، گل امد ، نسیم امد ، بهار امد...

و

وجودم سخت است ز هر حال و صفت ، غمگینم ز هر حال و نگاه ، غمگین تر ز هر تنهایی...