نتیجه تصویری برای بهار


حالم از احوال این فصل شده ناجور زمان

می روم سمت بهارم میروم سوی جهان ....