نتیجه تصویری برای باران


قدم زنان در هوای خیس کوچه به خانه می آیم

با خود زمزمه میکنم ...

کاش انان که دست هایشان را در جیب هایشان پنهان کرده اند و نگاهشان در نزد سنگ فرش های خیابان است و دلشان جای دیگری ...

به خوشحالی آن کودک بچه ای برسند که در این هوای خیس ، بادبادکش را در هوا رها می کند...

الهی آمین...