نتیجه تصویری برای عظمت


خاموشم ...

جاذبه ام دیگر با زمین دوست نیست

می خواهم در آسمان غرق باشم

مثل ان ابرها ، با گریستنم همه را خوشحال کنم

انان که این را می خواهند...

و من هیچ موقع ابر نخواهم بود ...

و خورشید خواهم شد تا حقایق عالم را برای همه روشن کنم ...

حتی اگر دنیا ضد من باشد.