نتیجه تصویری برای قلم


دستانم را در هم گره میزنم

قلم را زمین می گذارم...

نمیدانم چرا ... ، هر آنچه که میخواهم بنویسم ، قلم چیز دیگر می نویسد ...

شاید بین احساس و وجودم اختلاف افتاده ...

نمیدانم چگونه مهربان باشم تا قلم سوار وجود احساسم شود ...