نتیجه تصویری برای ابر گریان


باران میزبانی می کند...

مهمان ناخوانده که شهر را غافلگیر کرده...

نمیدانم چرا آسمان غمگین است ، هرشب می بارد ... دلم برای اسمان می سوزد ، هم روزها میسوزد و هم شب میگرید ...

کاش میشد برایش کاری کنم ، کاری از جنس نجات ...