نتیجه تصویری برای خوشبختیچشمانم را می بندم...

بهار را در نسیمی حس می کنم

لبخندی میزنم و به مشکلاتم چشمکی...

دنیا یعنی گذراندن مشکلات با راحتی ...

لبخند بزن ، زندگی کن ، غمگین مباش...

همین...