نتیجه تصویری برای خسته

خسته ام ...

خسته از این همه حرف ، هسته از حال خراب ، خسته از سرو بلند مغرور ، خسته از خواب درختان نهان...، خسته از این همه اصرار ، خسته از حرف دروغ ، خسته از سخت گیری...

خستگی های زمان در روی تو است ، خسته ام من ، بیشتر خسته از ...