نتیجه تصویری برای شهید گمنام

کفش هایم را کناری می گذارم...

از پله بالا می روم...

شهید گمنام سلام ...

لبخندی میزنم و می نشینم...

وفاداری یعنی شما ... یعنی قصد کنم تو را و مرا بطلبی...فقط یک لحظه...ثانیه ای...

کنارت می نشینم و برایت می گویم از آنچه در زندگی ات نمیدیدی و رفتی...از مشکلات تا ذرات هوای پاک...همه و همه...

نمیدانم اهل کدام استانی...کدام شهر...کدام کوچه...کدام پلاک...مادر چشم براهت،زنده است یا نه؟!

عاشق یعنی تو...یعنی شهیدان خدایی...