نتیجه تصویری برای آفتاب


آشوب یعنی آفتاب گرم
که وادارت می کند با آن گرم بگیری
آفتاب است...
چه می داند در دلت چیست؟!...