تصویر مرتبط


می خواهم روزی برسد که از نوشتن دست بردارم...
و
قلمم را به آن نوجوان عاشق تقدیم کنم ...
تا بنویسد و بنویسد و بنویسد ...
تا خودش را دریابد و احساسش را ...