نتیجه تصویری برای نویسندگی

می گوید غمگین منویس...غم زیاد است cafe-webniaz.ir

گفتم چه کنم cafe-webniaz.ir

گفت نگاهت را عوض کن cafe-webniaz.ir

گفتم نگاهم را شاید بتوانم اما احساسِ وجودم ... در دستانم عوض نمی شود... cafe-webniaz.ir