نتیجه تصویری برای راه رفتن

بند کفش هایم را می بندم... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/91.gif

در زیر باران قدم میزنم ، نم نم باران که تمام احساساتم را فعال کرده بود... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif

می خواستم تمام زندگی ام را زیر باران باشم...تنها...قدم زنان...با خدا http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/84.gif

در احساساتم فرو رفته ام که خودم را در پیش ات می بینم ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/44.gif

وارد مسجد می شوم... cafe-webniaz.ir