نتیجه تصویری برای روزگار قدیم


یاد آن روزهای زیبا بخیر... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif

یاد روزهایی که کانتر نبود و گرگم به هوا بود... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/76.gif

کلش نبود و اسم فامیل بود... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/76.gif

تنهایی نبود و حیاط های قدیمی پر رونق با درختان پر میوه بود... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/76.gif

همسایه ها پای یک سفره بودند... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/76.gif

و http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/84.gif

انسانها ، برای آسمان شهر خود کار می کردند ، نه آسمان شهر دیگران... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/91.gif