نتیجه تصویری برای بادبادک


حالم خراب است ... cafe-webniaz.ir

نمیدانم خراب است یا ... cafe-webniaz.ir

می خواهم شادی کنم اما... cafe-webniaz.ir

حالم روایت حال آن کودک بیابان است که گویا... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/69.gif

...چون کودکی ، بادبادکم را گم کرده ام... cafe-webniaz.ir