مرا رها کن... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/113.gif

زندگیت را روی آوار زندگی بی احساس من نساز http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/84.gif

اگر روزی بر این خاکستر ساختمانی ساختم... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/143.gif

طبقه اول برای تو ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/7.gif