نمیدانم چه بگویمـ ...cafe-webniaz.ir

از کجا... cafe-webniaz.ir

از چه... cafe-webniaz.ir

از کدام زمان... cafe-webniaz.ir

دلم می خواهد دفتری از احساسم را ورق زنم... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/39.gif

باز هم بخوانم داستانم را... cafe-webniaz.ir

از همان اول...از ورود آدم به زمین و دل داده ای در کنارش ...حوا... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/27.gif