خیلی وقته به داستان و رمانم فکر نکردم....http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif
شاید بهتره در همون حال و هوا باشم....http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/35.gif
غرق  داستانم بشم و چشمامو ببندم روی زندگیم...http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif
بازم برم جز افسانه ها و  غم هامو با کاراکتر های داستانم تقسیم و با اونا دنیا رو فتح کنم....http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/69.gif