دیگر بیقرارم... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/2.gif

چرخم را بر می دارم و از خانه بیرون می آیم ، رکاب میزنم به سمت ناکجا آباد... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/147.gif

از قطرات باران روی زمین عبور می کنم ، چه هوایی انگار زمستان در بهار است... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/137.gif

شاید امسال من هم بهاری شوم ... ! の絵文字