دستانم را درهم گره میزنم... cafe-webniaz.ir

نمیدانم خوشحالم یا غمگین... cafe-webniaz.ir

خوبم یا بد... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/20.gif

حوصله دارم یا نه... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/50.gif

بیمارم یا ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/76.gif

بیمارم ، انگار بیماریم بر احساساتم لطمه زده... شاید هم احساساتم را به مقصد رسانده... و گلویم گیر دارد... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/114.gifhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/114.gif