می خواهم بنشینم و به جهانم لبخند زنم...

به آنچه گذشت و آنچه خواهد آمد... cafe-webniaz.ir

به آنان که رفتند و در کنارم نماندند و آنان که ماندند... cafe-webniaz.ir

شاید هم دیگر ادامه ندادم و فقط به زندگی فکر کردم... cafe-webniaz.ir

شاید هم دویدم برای رسیدن به آنچه آرزویم است... cafe-webniaz.ir