دلم بهار نمی خواهد...cafe-webniaz.ir

بهار زندگیم را از دست داده ام... cafe-webniaz.ir

پاییز را می خوام چون تناسب خوبی با حالم دارد ، ریختن برگ ها شاید همراه غم هایم شود...می خواهم سبک شوم... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/95.gif

یاhttp://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/74.gif

زمستان چون می خواهم ببارم ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/84.gif

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif