باز هم رعد و برق بی همتا... cafe-webniaz.ir

باز هم باران بی گفتار... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/84.gif

بازهم شهر قصه ام آباد... cafe-webniaz.ir

گشت با زمزمه شبنم ها... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/42.gif

انگارشهر قصه ام آباد... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif

میگردد با قدم های باران ها... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/129.gif

آباد تر با آن قدم ها ، حرف ها ، قلب ها.... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif