چه زیباست کوچه ها... cafe-webniaz.ir

کوچه های تنگ که دلها دلگیر نمی کند... cafe-webniaz.ir

کوچه هایی که بلا را دور می کند.... cafe-webniaz.ir

طوفان ها در آن جایی ندارند... cafe-webniaz.ir

و بوی خاک نمناک در آن غوغا می کند... cafe-webniaz.ir

همان کوچه قدیمی شهر... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/19.gif

که عابر از عبور در آن خوداری می کنند... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/74.gif

میگذرم از تو چون دلم کوچه های بی پایان شهر را دارد.... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/41.gif

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif