ای کاش ها را فاکتور میگیرم ... cafe-webniaz.ir

و باقی مانده ها را بر زندگیم روان می کنم cafe-webniaz.ir

چیزی نمانده تا تمام شدن باقی مانده ها ، شاید به آن عدد برسم و یک شوم و شاید ببازم و بسوز و صفر و نابود ... http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/74.gif

بستگی به امیدم دارد ، شاید هم زندگی ام به آن باقی مانده ها نرسد ! の絵文字

و http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/77.gif

شاید نابود شوم چون قلبت نابودگر است... スマホ の絵文字

"محمدامین آقایی"http://bia2skin.ir/theme/abzar/posticon/96.gif