گاهی ناگهان عاشق می شوم...
نمیدانم چه هست یا که هست...
اهل کدام ابادی است...
زیباست یا نه...
گاهی تو را در رویاهایم می بینم...
کجایی من تو را نمی شناسم...
اما
نمیدانم ...تو را دوست دارم...
و تو میدانی و میدانی مرا...

محمدامین آقایی