مشکل این است...
من آنچه خواهم تو نخواهی...
و
آرزویم خوشبختی توست...
پس من بعد آنچه تو خواهی من خواهم...