یک قدم تا قلم - مطالب ابر دلت خوش است به آرامش درونی من که بمب ساعتی ام گرچه سر به زیر شدم